share full code shop bán mỹ phẫm myphamohui.net


Cấu hình lại data tại file database.php theo đường dẫn application/config/database.php

Nhận xét