Share full code rao vặt chosoc.com bằng php


Hướng dẫn cài đặt
Import data:raovat_2012_12_23_16_06.sql.gz
Cấu hình: system\application\config
tùy chỉnh 2 file: config.php , sửa lại dòng này cho phù hợp với tên domain nhé


$config['base_url'] = "http://".$_SERVER['HTTP_HOST']."/raovat";
//$config['base_url'] = "http://localhost/raovat";

Nhận xét