share code shop bán hoa hoamydung.com


chú ý : config tại 2 file thì web mới chạy 

hoa1/includes/db_connect.php

hoa1/library/config.php

Nhận xét