Share code bán hàng thaoduocmoi.com bằng joomla


cấu hình cài đặt : cconfiguration.php

Sau khi upload code và import data các bạn phải chỉnh theo  bước dưới đây thì site mới hoạt động được:
B1 .Chỉnh cấu hình data trong file configuration.php
var $host = ‘localhost';
    var $user = ‘choninht_demo';  // tên đăng nhập csdl
    var $db = ‘choninht_demo';   // tên csdl
    var $dbprefix = ‘tbl_';
    var $mailer = ‘mail';
    var $mailfrom = ‘thuocmoi.com.vn@gmail.com';
    var $fromname = ‘Thảo dược mới';
    var $sendmail = ‘/usr/sbin/sendmail';
    var $smtpauth = ‘0’;
    var $smtpsecure = ‘ssl';
    var $smtpport = ‘465’;
    var $smtpuser = ”;
    var $smtppass = ”;
    var $smtphost = ‘smtp.gmail.com';
    var $MetaAuthor = ‘1’;
    var $MetaTitle = ‘1’;
    var $lifetime = ‘150’;
    var $session_handler = ‘database';
    var $password = ‘dungcomo';  // password csdl

Link quản trị : domain/administrator
Tài khoản : Admin pass : admin

Chú ý : code dc lược bỏ hình ảnh các bạn có thể test bằng cách up ảnh khác nha


Download

Nhận xét