Code shop bán bánh kem bánh sinh nhật


Hướng dẫn :
code không hỗ trợ chạy dạng subdomain chỉ chạy trực tiếp ví dụ : domaincuaban.com hoặc localhost
cấu hình lại file settings.inc.php theo đường dẫn config/settings.inc.php
import data và sử dụng

lưu ý check kỹ shell trước khi dùng

Nhận xét