Tìm Hiểu FanBox Bank Và Cách Rút Tiền Từ FanBox.Com

Tìm Hiểu FanBox Bank Và Cách Rút Tiền Từ FanBox.Com

Gần đây Mạng Xã Hội FanBox đã có thay đổi trong cấu trúc của Bank Balance, giúp nó gọn gàng hơn và dễ hiểu hơn.Đó là lý do bài viết này ra đời.
Đây là hình ảnh tổng quát về Bank Balance.
Giải Thích FanBox Bank Và Cách Rút Tiền
I/. My Balance.
Ta xét tới My Balance gồm có 4 khoản mục con như sau :
Giải Thích FanBox Bank Và Cách Rút Tiền
My Balance = A + B + C + D 
Đây là tổng tài sản bạn có trong FanBox Bank Balance!
--------------------------
A :
IPL available - Tổng vốn IPL còn có thể sử dụng, nếu bạn tắt đi thì nó chỉ là số "0" như trên hình.
Giải Thích FanBox Bank Và Cách Rút Tiền
Bạn click vào ô "Details" là sẽ có đủ thông tin cho bạn về IPL.
--------------------------
B :
Earnings not yet fully (90 day) matured - Tiền chưa đủ 90 ngày kể từ sau tháng phát sinh.
Giải Thích FanBox Bank Và Cách Rút Tiền
Bao gồm các khoản:
B1 - Tiền chưa đủ 30 ngày kể từ sau tháng phát sinh. 
B2 - Tiền đủ 30 ngày kể từ sau tháng phát sinh.
B3 - Tiền 60 ngày kể từ sau tháng phát sinh.
Ta có B = B1 + B2 + B3
--------------------------
C : 
Earnings fully (90 day) matured - Đây là số tiền đủ điều kiện 90 ngày kể từ sau tháng phát sinh và có thể rút ra.Nếu không có thì hiện số "0" như trên.Tiền này có thể rút ra, trả phí IPL, mua hàng, mua Power User.
Earnings must mature for a full 90 days after the month they were earned before you can utilize them to cash them out or pay your processing fee.
Giải Thích FanBox Bank Và Cách Rút Tiền
--------------------------
D:
Pending -  Tổng tiền chờ xử lý sẽ liệt kê ở đây.
Giải Thích FanBox Bank Và Cách Rút Tiền
Bao gồm các khoản:
D1 - Tiền đầu tư vào Ads đang chờ tới lượt boost.
D2 - Tiền đầu tư vào các danh mục boost đang chờ tới lượt boost.
D3 - Tiền từ việc bán hàng đang chờ kết thúc giao dịch (khoản này sẽ được cộng thêm vào nếu kết thúc giao dịch vì bạn bán hàng).
D4 - Tiền mua hàng đang chờ kết thúc giao dịch (khoản này sẽ bị trừ đi nếu kết thúc giao dịch vì bạn mua hàng)
D5 - Số tiền đã đặt lênh rút và đang chờ xử lý.
D6 - Số tiền cash back do mua hàng đang chờ kết thúc giao dịch (khoản này sẽ được cộng thêm vào nếu kết thúc giao dịch vì bạn được hưởng cash back).
Ta có D = D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6
--------------------------
II/.Các tài khoản trích xuất.
E : 
Available to spend in the market place - Bạn có thể dùng tiền trong tài khoản này để mua đồ.
Giải Thích FanBox Bank Và Cách Rút Tiền
Bao gồm các khoản:
E1 - Tiền do việc sử dụng IPL đầu tư sinh ra đã đủ điều kiện 30 ngày kể từ tháng phát sinh.
(Lãi IPL = Thu nhập do IPL mang lại - Tổng vốn IPL đã vay)
E2 - Tổng các loại thu nhập khác đã đủ điều kiện 30 ngày kể từ sau tháng phát sinh.
Earnings must mature for a full 30 days after the month they were earned to be used in the marketplace.
E3 - Số tiền bạn nạp (topping-up) vào từ bên ngoài ( Payza,PayPal...) mà bạn chưa dùng đến.
Ta có E = E1 + E2 + E3
--------------------------
F: 
Available to Boost and purchasr Ads - Đây là tiền bạn có thể dùng để đầu tư vào Ads, Boosting.
Giải Thích FanBox Bank Và Cách Rút Tiền
Bao gồm các khoản:
F1 - Số tiền IPL khả dụng.
F2 - Số tiền từ nguồn 60 ngày kể từ sau tháng phát sinh (nó chính là con B3 bên trên).
Earnings must mature for a full 60 days after the month they were earned to be able to use for boosts and ads
F3 - Số tiền bạn nạp (topping-up) vào từ bên ngoài ( Payza,PayPal...) mà bạn chưa dùng đến.
Ta có F = F1 + F2 + F3
--------------------------
G : 
Available to cash out and pay IPL fees - Số tiền có thể rút ra, thanh toán phí IPL, mua đồ, tái đầu tư, mua Power User...
Giải Thích FanBox Bank Và Cách Rút TiềnBao gồm các khoản: 
G1 - Earning fully (90 day) matured - Thu nhập đã đủ 90 ngày kể từ sau tháng phát sinh (chính là con C ở phần My Balance).
G2 - IPL Utilized : số tiền IPL đã sử dụng (sở dĩ bạn thấy dấu "-" vì FanBox viết theo kiểu kế toán hơi rắc rối tí)
G3 - Earning available to cash out and pay IPL fee - Tiền khả dụng có thể rút ra hoặc thanh toán phí IPL.
G4 - Unutilized top-ups - Tiền nạp từ bên ngoài vào (Payza, PayPal..) chưa sử dụng.
Ta có G3 = G1 + G2
Tiền có thể rút ra hoặc trả phí IPL là G = G3 + G4 
--------------------------
III/.Rút tiền.
1.Điều kiện cần có để có thể rút tiền.
Thu nhập đã đủ điều kiện fully (90 day) matured thì có thể rút ra.
Bạn phải thanh toán vốn IPL đã vay, phí IPL trước khi rút tiền.
Bạn có thể thanh toán vốn IPL đã vay bằng tiền (90 day) matured.
Bạn có thể thanh toán phí IPL bằng tiền 90 days matured với điều kiện số tiền này phải lớn hơn số phí đã vay!
Tối thiểu thanh toán (min pay) là 25$.
2.Ví dụ về rút tiền.

Tháng 1 bạn :
  -Vay 1000$ IPL và đầu tư vào Ads và thu về 1100$.
  -Kiếm được từ các nguồn khác 100$.
  -Trả phí IPL từ nguồn bên ngoài (nạp từ Payza, PayPal).
Tháng 2 bạn :
  -Không vay IPL.
  -Kiếm được từ các nguồn là 200$
  -Trả phí IPL từ nguồn bên ngoài (nạp từ Payza, PayPal).
Tháng 3 bạn :
  -Không vay IPL.
  -Kiếm được từ các nguồn là 300$.
  -Trả phí IPL từ nguồn bên ngoài (nạp từ Payza, PayPal).
Tháng 4 bạn :
  -Không vay IPL.
  -Kiếm được từ các nguồn là 400$.
  -Trả phí IPL từ nguồn bên ngoài (nạp từ Payza, PayPal).
  -Ngừng không làm thêm bất kỳ việc gì và không có thêm thu nhập nào khác nữa (Cho dễ tính).

Tháng thứ 5 : 
  -Có 1100$ thu về từ việc đầu tư IPL vào Ads đạt yêu cầu 90 ngày kể từ sau tháng phát sinh.Do tháng 1 là tháng phát sinh thu nhập cho nên ngày 1 tháng 2 (chính là sau tháng phát sinh thu nhập) bắt đầu tính cho khoảng thời gian 90 ngày.Vậy nên tới 1 tháng 5 là đủ 90 ngày.
  -100$ kiếm từ các nguồn khác cũng đạt yêu cầu 90 ngày kể từ sau tháng phát sinh.
  Lúc này bạn phải làm động tác :
  -Trả lại 1000$ IPL đã vay.
  -Lãi sinh ra từ việc đầu tư IPL là : 1100$ - 1000$ = 100$.
  -Tổng tiền bạn có thể rút là : 100$ (lãi do đầu tư IPL vào Ads) + 100$ (kiếm từ các nguồn khác) = 200$.
Tháng thứ 6 : 
  -Thu nhập của tháng 2 đạt yêu cầu 90 ngày kể từ sau tháng phát sinh.
  -Bạn có thể rút 200$.

Tháng thứ 7 : 
  -Thu nhập của tháng 3 đạt yêu cầu 90 ngày kể từ sau tháng phát sinh.
  -Bạn có thể rút 300$.
Tháng thứ 8 : 
  -Thu nhập của tháng 4 đạt yêu cầu 90 ngày kể từ sau tháng phát sinh.
  -Bạn có thể rút 400$.
Tháng 9 : 
  -Hết xèng rồi rút gì nữa :)

3.Thao tác rút tiền.
(các bạn tạm coi video, ít nữa có hình minh họa)

Nhận xét