Hướng dẫn cho người mới dùng Weebly - (Phần 4) Thay đổi Giao diện của một trang sử dụng thành phần Multiple Columns

Hướng dẫn cho người mới dùng Weebly - (Phần 4) 


Thay đổi Giao diện của một trang sử dụng thành phần Multiple Columns

Theo mặc định, trên một trang chỉ cho phép bạn sắp xếp các khối thành tố theo kiểu các thành phần xếp chồng lên nhau từ trên xuống dưới. Nếu bạn muốn sắp xếp các thành phần trên các cột song song nhau, bạn phải dùng thành tố giao diện Multiple Columns (nhiều cột).
Thành phần Multiple Columns


Thành phần giao diện nhiều cột (Multiple Columna) cũng giống như các thành phần khác. Muốn sử dụng nó, bạn phải click chuột và kéo nó vào bên trong trang. Nó cũng sẽ nằm ở phía trên hay phía dưới của một thành phần khác có sẵn trong trang.

Bạn có thể xem cách ứng dụng thành phần này trong Video dưới đây:

Nhận xét